Meest gestelde vragen

Met welke projecten kan ik terecht bij BioBrug?

De projecten betreffen vragen over de technische haalbaarheid van innovaties, maar kunnen ook te maken hebben met de economische haalbaarheid van nieuwe concepten, ecologische impact, maatschappelijk draagvlak, marktontwikkelingen en trends en de verkoopbaarheid van producten of wettelijke kaders. BioBrug zoekt die deskundigheid bij elkaar zoekt die nodig is om uw concrete bedrijfsvraag op het gebied van biobased economy op te lossen. Er is veel mogelijk.

 

Hoe wordt de student begeleid?

Een projectteam bestaat uit een student , een ervaren medewerker van het betrokken bedrijf en een op-maat-expert van de Universiteit. Deze laatste is over het algemeen een hoogleraar in het betreffende vakgebied. Samen gaat u als team met het vraagstuk aan de slag.

 

Hoe participeert het bedrijf in het afstudeerproject?

BioBrug staat voor een vraaggerichte en pragmatische aanpak. Dat betekent dat een medewerker van uw bedrijf deelneemt aan het projectteam en u een actieve rol heeft in het totstandkoming van het eindresultaat.

 

Welke kosten zijn er aan een BioBrug project verbonden?

Een BioBrug project wordt uitgevoerd met gesloten beurzen. De kosten van het project bestaan uit de begeleidingsuren van de betrokken hoogleraar, de coaching vanuit BioBrug, en uit verbruiksmaterialen, wanneer het een experimenteel project betreft dat wordt uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit. De helft van de totale kosten (50%) wordt doorberekend aan de opdrachtgever als in kind ontvangen subsidie. Hierbij dient u rekening te houden met het maximale subsidie-plafond in het kader van de staatssteunregels. De overige 50% van de projectkosten financiert BioBrug. Daarnaast is het gebruikelijk dat een student een stage- en/of onkostenvergoeding ontvangt van het bedrijf waarvoor het project wordt uitgevoerd. De hoogte van deze vergoeding bepaalt u zelf.

 

Hoe wordt omgegaan met vertrouwelijkheid?

Het kan zijn dat vertrouwelijkheid of geheimhouding is gewenst bij een project. In zo’n situatie tekent de student over het algemeen bij de start van het master-plus project een overeenkomst met u.

 

Hoe zit het met eigendomsrechten / bescherming van uitvindingen? (IP-rechten?)

Mocht het zo zijn dat er voortvloeiend uit de samenwerking binnen het project een uitvinding wordt gedaan, dan komen de eigendomsrechten volledig toe aan het opdrachtverlenende bedrijf. De Rijksuniversiteit zal uitsluitend medeaanvrager zijn van een eventueel patent, en het daarna volledig overdragen aan het bedrijf.

 

Wanneer kan ik van start met een project?

U kunt op elk moment van start met uw project. Wanneer de bedrijfsvraag helder is en er is een goede match tussen uw wensen en de student kan het project beginnen.

 

Hoe lang duurt een afstudeertraject met BioBrug?

De master-plus trajecten bij BioBrug kunnen variëren van ca vier weken voor literatuurstudies tot maximaal een half jaar voor complexere (experimentele) projecten.

 

Hoe wordt de kwaliteit van het eindresultaat bewaakt?

Het project wordt uitgevoerd onder begeleiding van een dagelijks begeleider bij het bedrijf, en een inhoudelijk begeleider vanuit de Rijksuniversiteit. Afhankelijk van de omvang en duur van het project wordt een aantal teamoverleggen ingepland, waarbij de student , beide begeleiders en de BioBrug coach de voortgang bespreken, en de kwaliteit zullen bewaken.